A projektről

A projekt általános célja az Egyetem oktatói, hallgatói, és a partnerek érintettjei számára modern oktatási módszerek fejlesztése, a tanítás támogatása a legmodernebb infokommunikációs eszközök segítségével annak érdekében, hogy a végzettséget szerzett hallgatók az életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák mellett versenyképes, és gyakorlatban is jól használható tudással rendelkezzenek.

A projekt közvetlen célja, hogy a haladó web-alapú eszközöket a társadalomtudományi kutatások szolgálatába állítva új, fejlett paradigmát alkossunk, és a két kialakítandó tudásmenedzsment rendszer segítségével láthassuk az informatika és a társadalomtudományok kapcsolódási pontjait. A képzés-fejlesztéshez kapcsolódva a cél olyan, a munkaerő-piaci igényeket is integráló, korszerű, digitális tananyagok létrehozása, amelyek interdiszcplinaritásuk következtében több szakon és felsőoktatási intézményben is könnyen felhasználhatóak.

Szakmai vezető: Csepeli György

Projektmenedzser: Zikkert Antal

Pénzügyi vezető: Vass Mária

Fontosabb tevékenységek

  • Tartalom-, digitális taneszközök fejlesztése, hozzá kapcsolódó módszertani kézikönyvek elkészítése
  • Interdiszciplináris és komplex megközelítésű tananyagkészítés
  • Tananyagfejlesztés összehangolása a munkaerő-piaci elvárásokkal, munkaerő-piaci szereplők bevonása a tananyagfejlesztésbe
  • A modern oktatástechnológiai eszközök alkalmazásának és a modern oktatási módszerek használatának beépítése a fejlesztett képzésekbe
  • A képzések pedagógiai megújítása, tanulási eredményalapú megközelítés alkalmazása minden fejlesztett képzés, illetve tananyag esetében
  • Új képzési programok, teljes curriculum fejlesztés, kiemelten modulrendszerű tananyagok fejlesztése; képzési hálók kidolgozása, a tartalmakhoz kapcsolódó kreditallokáció elvégzése
  • Online tartalom- és tudásmenedzsment rendszerek bővítése
  • A tananyagot használó felsőoktatási oktatók képzése

 

Társadalominformatika tananyagok

KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ / CRISIS COMMUNICATION

A tárgy/tananyag célja a társadalmi érintkezés köztereiben, üzleti életben, valamint az államigazgatási szervezetekben előforduló krízishelyzetek folyamatmodelljének megismertetése. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a társadalmi feszültségek előrejelzésére alkalmas „társadalmi meteorológiai módszerekkel”, modellezési lehetőségekkel, s megtanulják a valós idejű valós adatokra épülő társadalmi konfliktus-monitoring módszereit. Ezt követen kerülhet sor a kríziskommunikáció on line és off line technikáinak és eszközeinek megismerésére.

INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, WEB 2

A tárgy/tananyag célja, hogy a hallgatókkal felismertessük,hogy az egész Földet behálózó kommunikációs infrastruktúra, az internet nem egyszerűen új technológia, hanem a társadalmi lét és a tudás új létmódja, mely fokról-fokra kiszorítja a korábbi kommunikációs architektúrákon alapuló társadalom-és tudás szerkezeteket, átalakítja a társadalmi egyenlőtlenségeket. Új nyilvánosság, új kereskedelmi és politikai marketing jön létre, melynek logikáját, működését és működtetését, on line alkalmazásait megismertetjük a hallgatókkal.

ÜZLETI ÉS KÖZPOLITIKAI ALKALMAZÁSOK: MARKETING, ADATBÁNYÁSZAT, SZOCIÁLIS INTELLIGENCIA

A tárgy az üzleti kommunikáció, a közszolgáltatások szervezése, valamint a társadalmi kapcsolatok építése és tervezése terén felhasználható alkalmazásokkal ismertet meg. Célja a közszolgálati és vállalati adatvagyon jogszerű és etikus alkalmazásainak vizsgálata, a speciális kezelési technikáinak elsajátítása. A folyamatosan bővülő adatvagyon hasznosításának legfőbb módja az adatbányászat. Technikái, matematikai és informatikai eszközei látványos bizonyítékok arra, hogy az üzleti döntéseket empirikus alapon kell hozni. A haszon azonban csak akkor realizálható, ha az létrehozott információ a hasznosítást lehetővé tevő szervezeti és kognitív kontextusba kerül.

TÁRSADALMI JELENSÉGEK TÉRBELI ÖSSZEFÜGGÉSEI

A szociológia MA szak után a BA oktatásba is bevezetnénk a térinformatikai alkalmazások vizsgálatát, kiegészítve a hallgatók terepmunka során végzett adatgyűjtési tevékenységét. Ennek segítségével képesek lesznek open source szoftverek használatával gyűjtött adataikat térben megjeleníteni és ezzel bevonni az elemezésbe a térbeli dimenziót, másrészt elsajátítják olyan adatbázisok használatát is, melyek révén ezek a gyakorlatban is hozzájárulnak a társadalmi egyenlőtlenségek vizsgálatának szemléletesebbé tételéhez. A tananyag/kurzus megismerteti a hallgatókat a módszer előnyeivel és korlátaival és fogódzót nyújt az elemzésekhez szükséges számítógépes felület elkészítéséhez. az adatfeltöltéséhez, elemzéséhez.

TRENDKUTATÁS MÓDSZEREI ÉS ESZKÖZEI AZ INTERNETEN

A különböző szakterületeken (pl. marketing/társadalomtudomány/informatika) dolgozó szakemberekben/kutatókban közös, hogy kíváncsiak a jövő kihívásaira, a múltbeli adatok elemzésénél a távlatokra vonatkozó tanulságokat próbálják levonni. Ebben segíthetik őket a trendkutatás különböző eszközei. Tananyagunkban az internetes trendkutatás eszközeit/módszereit mutatjuk be, elősegítve a különböző kutatások szakszerű és hatékony elvégzését.

USING ONLINE MAPS FOR SOCIOLOGICAL AND MARKETING RESEARCHES

A (tér)informatika fejlődésével ma már számos olyan alkalmazás érhető el a weben, amelyet a mindennapi életben is használunk, gondoljunk csak a népszerű útvonaltervező alkalmazásokra. A térképekben rejlő lehetőségeket viszont számos más aspektusból is ki lehet használni, akár társadalomtudományi kutatások katalizátoraként is. Tananyagunk azon informatikus és társadalomtudományokat tanuló hallgatóknak ad segítséget, akik maguk is on-line térképalkalmazásokat szeretnének fejleszteni, akár mobil platformokra is. A tárgy nem titkolt célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a különböző tudományterületek képviselői számára az alkalmazott kutatásaikhoz felhasználható applikációkat képesek legyenek lefejleszteni.

WEB 2-ES ESZKÖZÖK A TÁRS. ÉS MARKETINGKUTATÁSOK SZOLGÁLATÁBAN

A WEB 2.0 lehetőségei sok szempontból megváltoztatták az egyének viselkedését. A közösségi oldalak funkciói, a hatalmas információmennyiség ami különböző csatornákon éri el a felhasználót fontossá teszi, hogy meg lehessen különböztetni a hasznos tartalmat az érdektelentől, az igazat a hamistól, a népszerűt a szűk körben támogatottól. Tananyagunkban bepillantunk a kulisszák mögé, hogy megértsük, hogyan működnek a keresőportálok, mi alapján rangsorolják az információkat. A módszerek megismerése után bemutatjuk, hogy hogyan lehet/érdemes kutatási célra adatbázist létrehozni, valamint az eredményeket hatékony módon disszeminálni.

OPEN SOURCE TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ELMÉLETI ALAPJAI

A tananyag fejlesztését az open source eszközök rohamos terjedése indokolja. Ezen eszközök megtanulása elméleti ismeretek nélkül nem célszerű, ezért aktualizáljuk egy már meglévő elméleti anyagunkat, így a felújított tananyag nemcsak a jelenlegi tervekben szereplő oktatásban lesz alkalmazható, hanem a régebbi kurzusokban is.

OPEN SOURCE RENDSZEREK A TÉRINFORMATIKAI GYAKORLATBAN

A tananyag fejlesztését az open source eszközök rohamos terjedése indokolja. Az elméleti ismeretek elsajátítása után a gyakorlati ismeretek következnek. A tananyaggal az a célunk, hogy több, világszerte ismert és elismert open source GIS szoftvert megtanuljanak a hallgatók használni (Quantum GIS , Grass), úgy hogy a gyakorlatok végrehajtása révén képesek legyen az önálló probléma megoldásra.

TÉRBELI ADATBÁZISOK ÉPÍTÉSE/ BUILDING OF SPATIAL DATABASES

A tananyag fejlesztését az open source adatbázis-kezelők gyors fejlődése, és térnyerésük indokolja. A tananyaggal az volt a célunk, hogy ismert, bevált relációs adatbáziskelők térbeli képességei alapján bemutassuk a velük való térbeli információs rendszerek építésének lehetőségeit.

DIGITÁLIS KONFLIKTUS ADATBÁZIS (DKA)

Komplex, multi- és interdiszciplináris tematikus adatbázisokból összeálló tartalom- és tudásmenedzsment rendszer, amely a magyar társadalmat ma is erősen sújtó konfliktusok társadalomtörténeti előzményeit integrálja települési/közösségi szinten. Az egyes kurzusok keretében zajló elméleti és gyakorlati képzést segítő tematikus adattárakból (pl. online enciklopédia, fogalomtár, dokumentumtár, portrétár stb.) épül fel, így a megvalósítandó rendszer több kereshető adatbázist tartalmaz.

Az egyes etnikai és társadalmi csoportok között megfigyelhető, eszkalációval fenyegető makro konfliktusok (roma integrációs válság, migráció, xenofóbia, rasszizmus, antiszemitizmus, nemzeti emlékezet) különböző globális, mezo- és mikroszintű lokális, szociális és interetnikai krízisek összességeként értelmezhetők. Ezért a DKA az ezek hátterében álló demográfiai folyamatok, kulturális trendek, kulturális és történeti tradíciók megismerésére és modellezésére fókuszál. Összegyűjti, és rendszerezett formában prezentálja az elmúlt másfél évszázad Magyarországának különböző típusú, legjellemzőbb konfliktusaira, nemzeti tragédiáira (interetnikai villongások, háborús bűncselekmények, antiszemita pogromok, katonai megszállások, holokauszt, sztrájkok és tömegmozgalmak stb.) vonatkozó adatokat, információkat, írott és vizuális forrásokat. Az oktatók, képzők, hallgatók és kutatók, belső és külső felhasználók munkájának megkönnyítése érdekében az egyes tartalmi elemek adathordozókra menthetők, kinyomtathatók. Az egyes adattárak használatát navigációs rendszer és kereső programok segítik. A különböző egységek közötti tartalmi kohéziót és az összefüggések megértését komplex linkrendszer könnyíti.

INTEGRÁLT TÉRINFORMATIKAI RENDSZER – KONFLIKTUSTÉRKÉPEK

A településszinten jelentkező indikátorokat, eseményeket, statisztikai adatokat megjelenítő, térképekkel kombinált online tartalom- és tudásmenedzsment rendszer. Komplex tér- és társadalominformatikai rendszerként alkalmas az interaktív térképfelületeken a különböző típusú, lokális (társadalmi, gazdasági, etnikai) konfliktusok elkülönülő adatrétegeinek komplex prezentációjára. A történelmi Magyarország különböző kronológiai fázisainak térképeit, települési hálózatát jeleníti meg elektronikusan, amelyeken mintegy 600 település szerepel interaktív adatpontként.

Az ITR lehetővé teszi a társadalmi folyamatok egyidejűleg sok változót figyelembe vevő modellálását, szimulációját, melynek alapján megalapozott előrejelzések tehetők, illetve jelentősen fokozható a gazdasági és társadalmi döntési alternatívák információs tartalma. Használata hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználók (oktatók, hallgatók, kutatók) képesek legyenek etnikai-nemzeti alapon képződött történelmi traumák mentálhigiénés feldolgozására, a „destruktív jogosultság” kényszerképzetétől való megszabadulásra, a destruktív etnikai és nemzeti kognitív konfliktusok konstruktív transzformációjára.

Tartalom- és tudásmenedzsment rendszerként az ITR multi- és interdiszciplináris megközelítést alkalmaz. Több tudományterület (történelem szociológia, demográfia, kommunikáció, közgazdaságtan, politikaelmélet stb.) ismereteit, adatait, és megközelítéseit integrálja.  Egyszerre működik a felhalmozódott tudás megosztását lehetővé tévő keretrendszerként és moderált platformként.