Tananyag megnyitása új ablakbanVissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (nem elérhető funkció)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Társadalmi és etnikai konfliktusok a 19-20. században – Konfliktustérképek (Integrált Térinformatikai Rendszer)

Szerző

Barna Ildikó, Csepeli György, Csősz László, Dancs István, Deme Anna, Hermann Róbert, Kádár Gábor, Pásztor András, Szakolczai Attila, Vági Zoltán

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul célja és tartalma

A múlt vagy a jelen konfliktusai könnyen áttételeződhetnek más, eddig közvetlenül nem érintett társadalmi működési színterekre is. Sikeres megelőzésükhöz és kezelésükhöz nélkülözhetetlen a jövő értelmiségijeinek és szakembereinek tudatos támogatása. Ehhez az egyes diszciplinák határait tudatosan átlépő, komplexitásra van szükség. Ezért a „Társadalmi és etnikai konfliktusok a 19-20. században – Konfliktustérképek (Integrált Térinformatikai Rendszer)” című modul az eltérő okokból táplálkozó, de hasonló formákban jelentkező konfliktusokra vonatkozó információkat integrálja. Olyan tudásbázis, amely szociológiai és szociálpszichológiai, történeti, demográfiai, jogi és politikatörténeti stb. ismeretanyagot az új infokommunikációs technológiák adta hálózati és tudás-menedzsment alkalmazásokkal kombinálja és egyúttal erős hangsúlyt fektet a gyakorlati analízis technikáinak készségszintű ismeretére is. Az egyes etnikai és társadalmi csoportok között napjainkban megfigyelhető, eszkalációval fenyegető konfliktusok (roma integrációs válság, migráció, xenofóbia, rasszizmus, antiszemitizmus) különböző globális, lokális, szociális és interetnikus krízisek összességeként értelmezhetők. Ezért a modul az ezek hátterében álló történeti események, demográfiai és gazdasági folyamatok, kulturális trendek megismerésére és modellezésére fókuszál.

A „Társadalmi és etnikai konfliktusok a 19-20. században – Konfliktustérképek (Integrált Térinformatikai Rendszer)” című modul multi- és interdiszciplináris megközelítést alkalmaz. Több tudományterület (történettudomány, szociológia, demográfia, kisebbségszociológia stb.) ismereteit, adatait, és megközelítéseit integrálva alkalmas a különböző (társadalmi, gazdasági, etnikai) konfliktusok elkülönülő adatrétegeinek komplex prezentációjára. A modul összetett, tematikus adatbázisokból összeálló tartalom- és tudásmenedzsment rendszer, amely a magyar társadalmat ma is erősen sújtó konfliktusok társadalomtörténeti előzményeit integrálja települési/közösségi, valamint nemzetközi szinten vizsgálja a 20. század hasonló jelenségeit Európában és a nagyvilágban.

Kifejlesztésénél két alapvető kompetencia fejlesztését céloztuk meg. Az egyik kompetencia az informatikai alkalmazások készségszintű használata (pl. digitális adatbázisok használata, a térinformatikai reprezentációk értelmezése). A másik, a 19-20. századi nemzeti, etnikai, vallási, faji stb. csoportok közötti, erőszakos konfliktustípusok (pl. atrocitások, pogromok, etnikai tisztogatások, tömeggyilkosságok) hazai és nemzetközi relációinak mélyebb megismerése, a kategoriális identitásokat involváló viszonyok feltárása, az egykori konfliktuspotenciálok azonosítása. Ezek összességében hozzájárulhatnak a jelenlegi társadalmi konfliktusok természetének jobb megértéséhez és a feszültségek előrejelzéséhez. A két kompetencia adta előnyök és a multidiszciplináris megközelítés együttes kihasználására építő modul használata során a hallgató egyre többet tud meg a modern magyar történelemről, a Magyarországon élő különböző kisebbségi csoportok (szerb, román, zsidó, roma) közötti etnikai konfliktusokról, és más csoportközi viszonyok szociológiai és szociálpszichológiai összetevőiről.

Az elméleti tudás, a rendelkezésre álló adatok és információk, valamint az informatikai alkalmazások használata együttesen hozza létre azt a tudást, amelynek birtokában a hallgató képessé válik az önálló elemzésre és saját a narratívák kialakítására. A modul készségszintű alkalmazása növeli a hallgatói önállóságot, kiaknázza a kreativitásban rejlő lehetőségeket, és növeli a tanulás hatékonyságát. A használat során folyamatosan biztosított a gyakorlat adta tudás elsajátításának lehetősége, a team-work, a wiki-tudás, az egyenrangú tanár-diák viszony megtapasztalása, ahol nem a hierarchikus pozíció, hanem az éppen felmerülő probléma megoldására mutatott képesség adja meg az adott viszonyban betöltött hely értékét.

A modul, a hozzá kapcsolódó képzések és a kombinált fejlesztése során létrejövő tartalmak egyaránt jelentős hozzáadott értéket jelentenek a már meglévő társadalomtudományi irányultságú mesterképzésekhez, illetve az informatikai oktatáshoz. A társadalomismereti és szociológiai alapképzésben a modul egyes elemeinek használata lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy felkészülhessenek az alapképzést követően választott, a társadalomtudomány valamely ágára specializálódott mesterszakra. Egyúttal a tartalmak segítségével a hallgató megtervezheti önálló kutatási projektjét, terepmunkáját is. Az IKT ismeretek, az adatbázisok adta önálló elemzési lehetőségek, az internet alapú kommunikáció és munkaszervezés, a társadalmi konfliktusok valós adatokra építő modelljeinek megismerése a mesterszakok adta tudást új pályára állítják. Az informatikai mesterképzések szemszögéből nézve a társadalmi szempontok tudomásul vétele, az emberi vonatkozások megismerése hozzájárulhat ahhoz, hogy a leendő informatikai fejlesztők közelebb kerüljenek a felhasználókhoz.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul leckéi, tárgyi feltételek

Leckék

 1. Bevezető
 2. 1848 etnikai polgárháborúk és antiszemita erőszak
 3. Antiszemita zavargások, atrocitások és pogromok vidéken 1881-1884
 4. Zsidóellenes vérvádak, gyermekrablási, gyilkossági és kannibalizmusvádak a vidéki Magyarországon 1882-1948
 5. Vörösterror és fehérterror vidéken 1919-1921
 6. Magyarok, románok, zsidók: etnikai konfliktusok Erdélyben 1918-1945
 7. Zsidóellenes atrocitások Budapesten 1919-1948
 8. 1941 - a zsidók deportálása Kárpátaljáról
 9. Magyar atrocitások a szerbek és zsidók ellen a Délvidéken 1941-1942
 10. 1944-1945 szerb megtorlás a magyarok ellen a Délvidéken
 11. Roma holokauszt: deportálások, tömeggyilkosságok 1944-1945
 12. Zsidók ellen elkövetett tömeggyilkosságok vidéken 1944-1945
 13. KL Ravensbrück és altáborai
 14. KL Gross-Rosen és altáborai
 15. Zsidóellenes incidensek és atrocitások vidéken 1946-1949
 16. 1956: sortüzek és lincselések Budapesten
 17. 1956: sortüzek és lincselések vidéken
 18. Animációk
 19. Képgaléria
 20. Filmek
 21. A térképen elérhető adatpontok leírásai

Tárgyi feltételek

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul irodalomjegyzéke

Ajánlott irodalom

A modulhoz kapcsolódó tematikus bibliográfia és források jegyzéke.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Kulcsszavak

Digitális Konfliktus Adatbázis, Integrált Térinformatikai Rendszer

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag következő oldalára (V)
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A Társadalominformatika: moduláris tananyagok, interdiszciplináris tartalom- és tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az ELTE TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0056 projekt keretében valósult meg.
A tananyag elkészítéséhez az ELTESCORM keretrendszert használtuk.