Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Open source fejlesztő eszközök –Térbeli adatbázisok építése – A MySql / Mintapéldák

Tanulási útmutató

Összefoglalás

Ebben a leckében bemutatunk néhány mintapéldát

Mintapéldák

Egy desktop példa

A mintapélda egy távoli MySql szerver gépen található adatbázis elérését, tábláinak megtekintését, és az adatok megváltoztatását mutatja be.

A Form1 nevű formon van egy BindingNavigator, egy DataGridView, egy ComboBox, két TextBox, egy Label, valamint két checkBox. A program indulásakor felvesszük a kapcsolatot a távoli MySql szerverrel (mapw.elte.hu), annak az „ivan” nevű adatbázisával. Az adatbázis tábláinak nevét betöltjük a ComboBoxba. A kiválasztott tábla tartalma megjelenik a DataGridViewban. A hosszú textbox SQL parancsok kiadására szolgál, míg a rövid a Binding funkció kipróbálására. A chkTables nevű checkbox a kiválasztott tábla mező neveinek és típusainak megjelenítését szabályozza. Checked=true esetén egy másik form egy textboxában kilistázza az előbbi adatokat.

Az alkalmazás kódja a következő:

Forráskód
Imports MySql.Data.MySqlClient
Public Class Form1
  Dim cnnBuilder As New MySqlConnectionStringBuilder
  Dim bS As New BindingSource
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    cnnBuilder.Server = "mapw.elte.hu"
    cnnBuilder.UserID = "proba"
    cnnBuilder.Password = "proba"
    cnnBuilder.Database = "ivan"
    BindingNavigator1.BindingSource = bS
    DataGridView1.DataSource = bS
    For Each row In getDbSchema.Rows
      ComboBox1.Items.Add(row(0))
    Next
  End Sub
  Private Function getDbSchema() As DataTable
    Dim dt As New DataTable
    Using cnn As New MySqlConnection
      cnn.ConnectionString = cnnBuilder.ConnectionString
      Try
        cnn.Open()
        Dim da As New MySqlDataAdapter("select table_name from information_schema.tables where table_schema='" & cnnBuilder.Database & "'", cnn)
        da.Fill(dt)
      Catch ex As Exception
        Call MsgBox("Nem sikerült a kapcsolat felvétel" & vbCrLf & ex.Message, MsgBoxStyle.Critical)
        cnn.Close()
      End Try
    End Using
    Return dt
  End Function
  Function getTableData(cmdText As String) As DataTable
    Dim dt As New DataTable
    Using cnn As New MySqlConnection
      cnn.ConnectionString = cnnBuilder.ConnectionString
      Try
        cnn.Open()
        Dim da As New MySqlDataAdapter
        Dim cmd As New MySqlCommand
        cmd.CommandType = CommandType.Text
        cmd.Connection = cnn
        cmd.CommandText = cmdText
        da.SelectCommand = cmd
        da.Fill(dt)
      Catch ex As MySqlException
        Call MsgBox("Hiba van a lekérdezésben" & vbCrLf & ex.Message, MsgBoxStyle.Exclamation)
      End Try
    End Using
    Return dt
  End Function
  Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
    bS.DataSource = getTableData("select * from " & ComboBox1.SelectedItem)
    BindingNavigator1.Enabled = True
    DataGridView1.ClearSelection()
    Me.Text = ""
    chkTables.Visible = True
    If chkTables.Checked Then
      Form2.tbTabParameters.Clear()
      getTableParameters()
    End If
  End Sub
  Private Sub tbSqlCommand_KeyUp(sender As Object, e As KeyEventArgs) Handles tbSqlCommand.KeyUp
    If e.KeyCode = Keys.Enter Then
      bS.DataSource = getTableData(tbSqlCommand.Text)
    End If
  End Sub
  Private Sub DataGridView1_CellMouseClick(sender As Object, e As DataGridViewCellMouseEventArgs) Handles DataGridView1.CellMouseClick
    If e.RowIndex < 0 Or e.ColumnIndex < 0 Then Exit Sub
    Label1.Text = DataGridView1.Columns(e.ColumnIndex).Name
    TextBox1.DataBindings.Clear()
    TextBox1.DataBindings.Add("Text", bS, Label1.Text)
    Me.Text = DataGridView1.Item(e.ColumnIndex, e.RowIndex).Value
  End Sub
  Private Sub DataGridView1_CellValueChanged(sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellValueChanged
    Using cnn As New MySqlConnection
      cnn.ConnectionString = cnnBuilder.ConnectionString
      Try
        cnn.Open()
        Dim cmd As New MySqlCommand
        cmd.Connection = cnn
        cmd.CommandType = CommandType.Text
        cmd.CommandText = "UPDATE " & ComboBox1.SelectedItem & " SET " & DataGridView1.Columns(e.ColumnIndex).Name & "='" & DataGridView1.Item(e.ColumnIndex, e.RowIndex).Value & "' WHERE " & DataGridView1.Columns(0).Name & "='" & DataGridView1.Item(0, e.RowIndex).Value & "'"
        cmd.ExecuteNonQuery()
      Catch ex As MySqlException
        Call MsgBox("Hiba van az sql parancsban" & vbCrLf & ex.Message, MsgBoxStyle.Exclamation)
      End Try
    End Using
  End Sub
  Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles CheckBox1.CheckedChanged
    Static chkOnlyOne As Boolean = False
    chkOnlyOne = Not chkOnlyOne
    If chkOnlyOne = False Then
      Label1.Visible = False
      TextBox1.Visible = False
      DataGridView1.ReadOnly = False
    Else
      Label1.Visible = True
      TextBox1.Visible = True
      DataGridView1.ReadOnly = True
    End If
  End Sub
  Private Sub chkTables_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles chkTables.CheckedChanged
    Static flag As Boolean = False
    flag = Not flag
    If flag Then
      Form2.Location = New Point(Me.Location.X + Me.Width, Me.Location.Y)
      Form2.Show()
      getTableParameters()
    Else
      Form2.tbTabParameters.Clear()
      Form2.Close()
    End If
  End Sub
  Sub getTableParameters()
    Dim dt As New DataTable
    dt = getTableData("select * from " & ComboBox1.SelectedItem)
    Form2.tbTabParameters.AppendText("Table name: " & ComboBox1.SelectedItem & vbCrLf)
    Form2.tbTabParameters.AppendText("Record count: " & dt.Rows.Count & vbCrLf)
    Form2.tbTabParameters.AppendText("Column count: " & dt.Columns.Count & vbCrLf & vbCrLf)
    Dim colName As String
    Dim colType As String
    For i = 0 To dt.Columns.Count - 1
      colName = dt.Columns(i).ColumnName
      colType = dt.Columns(i).DataType.FullName
      Form2.tbTabParameters.AppendText("Name: " & colName & vbTab & vbTab & "Type: " & colType & vbCrLf)
    Next
  End Sub
  Private Sub Form1_FormClosed(sender As Object, e As FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
    Form2.Close()
    End
  End Sub
End Class

Vissza a tartalomjegyzékhez

Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A Társadalominformatika: moduláris tananyagok, interdiszciplináris tartalom- és tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, az ELTE TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0056 projekt keretében valósult meg.
A tananyag elkészítéséhez az ELTESCORM keretrendszert használtuk.